OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.04.2014 15:49:47 

Klub chovateľov holandských a hototských králi

informácie z ÚOK králikov SZCH
 
 
Bližšie informácie na :       www.kraliky.snadno.eu/UOK-kralikov-SZCH-informacie.html                                                                            www.kraliky.snadno.eu 
 
 
Zápisnica č.1/2009 zo zasadnutia SZCH - ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. januára 2009 v Bratislave.
 
Prítomní: Adam, Adamec, Blaško, RNDr.Nipčová, Pavlík, Sika, Zachar            
Osravedlnení: Ing.Mertin,PhD., Rada, Štefániková                                                            
Hostia: MUDr. Straka,CSc., Ing.Michalík, Homolová, Ing.Mikulínová, Ing.Supuka Miloš, MVDr.Supuka Peter  
1.Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda ÚOK p.Adam.
Pán Blaško žiadal doplniť program o vyhodnotenie záverečných skúšok adeptov a schválenie za posudzovateľov tích adeptov, ktorí záverečným skúškam vyhoveli. Ďalej o uznanie nového farebného rázu králika plemena Liptovký lysko modrodivý a Anglického strakáča izabelového.
2.Kontrola plnenia uznesení.
Uzn.č.1/2/2008 – 4/2/2008 – splnené
Uzn.č.5/2/2008 – zo zoznamu adeptov treba vyškrtnúť Farkaša a Kováčovú vzhľadom na ich neúčasť na školeniach
Uzn.č.6/2/2008 – nesplnené zo strany chovateľských klubov
Uzn.č.7/2/2008 – 9/2/2008 – splnené
3.Vyhodnotenie XVI.CV mláďat králikov.
Informáciu podal predseda komisie p.Adam. Vzhľadom na to, že sa zatiaľ neprihlásil žiaden záujemca o usporiadanie XVII.CV, výstava by mohla byť znova v Michalovciach, ešte však trocha počkáme. Jednáme však už o prenájme výstavných priestorov, ústny prísľub máme. V prípade uzatvorenia zmluvy o prenájme zašleme na SRR scenár a finančný rozpočet výstavy.
Uznesenie č.1/1/2009 – ÚOK zobrala informáciu p.Adama na vedomie.
4.Vyhodnotenie expozície králikov na XII.CV zvierat v Nitre.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Vo svojom príspevku sa zameral na prácu delegovaných posudzovateľov. Znova došlo k nesprávnemu spočítaniu bodov pri vyhodnocovaní kolekcií, posudzovatelia sa priveľmi ponáhľali domov. Plemená boli rozdelené tak, že bolo na všetko dosť času. Katalóg bol prakticky hotový už na druhý deň po posúdení. Niektoré chyby sa nemuseli stať, keby sa niektoré veci ešte skontrolovali. V budúcnosti bude treba udeľovanie cien ešte skontrolovať. Bude treba zmeniť systém a bude potrebné určiť dvoch ľudí, ktorí budú kontrolovať udeľovanie cien a budú musieť králiky ešte aj fyzicky prejsť. V Čechách pridelia posudzovateľovi viac králikov, ale kontrolóri sú až štyria. Kritizoval, že boli na CV vydelegovaní posudzovatelia na poslednú chvíľu.
RNDr.Nipčová – keďže výstavný výbor nemal do poslednej chvíle jasné, kde budú posudzovatelia ubytovaní a kde sa bude konať inštruktáž, SRR SZCH musel s delegovaním čakať do poslednej chvíle.
Adam – toto by mohli zvládnuť členovia ÚOK, ktorí by mali na výstavách posúdiť maximálne 30 králikov a potom by sa mali venovať kontrole. Na CV mláďat králikov v Michalovciach sa vyskytli tiež chyby pri udeľovaní cien.
Zachar – na každých 5 posudzovateľov by mal jeden robiť kontrolu, pričom by mu bolo pridelených menej  králikov na posúdenie
Ing.Supuka – tzv. kontrolóri bývajú aj na EV, zníži sa tým počet chýb, ale králikárska komisia by mala vždy výstavu uzavrieť. Na výstave bolo uznávanie nových farebných variet a záverečné skúšky adeptov, čiže komisia mala dosť práce, ale treba si prácu rozdeliť. Posledné CV v Nitre boli v niektorých veciach improvizované, vrátane delegovania posudzovateľov, ale pre výstavný výbor by mali byť niektoré termíny záväzné.
Z propozícií EV žiadal vyhodiť povinnosť u predajných králikov dodať aj rodokmene, čo sa v zahraničí nerobí a ľudí to len odradí. Delegovanie posudzovateľov v zahraničí, kde ide o pracovnoprávny vzťah medzi usporiadateľom výstavy a posudzovateľom nie je práve najšťastnejší spôsob obsadzovania výstav posudzovateľmi, lebo sú pozývaní iba tí posudzovatelia, ktorí posudzujú ľúbivo. Nedá sa zamedziť ani tomu, aby posudzoval posudzovateľ, ktorý má pozastavenú činnosť. Tento systém je nekontrolovateľný. U nás to má pod palcom ÚOK a je to dobre. Centralizácia predaja iba na jednu pokladňu bola hrubá chyba. Aj na EV by sa malo predávať vo viacerých pokladniach minimálne podľa jednotlivých druhov zvierat. Ďalší nedostatok bol, že oceňovací lístok bol vytlačený naopak. Niekto z vlastnej iniciatívy urobil úplne nezmyselný súpisový arch, lebo tam neboli rubriky pre údaje z katalógu. Ak niekto z výstavného výboru robí takéto zmeny, musí to dať na schválenie zástupcovi ÚOK. Boli tam veci, ktoré boli v rozpore s naším platným štandardom. Originál výstavného posudku sa vešia na klietku a po výstave ju získa vystavovateľ a kópia sa archivuje u usporiadateľa výstavy. Vrch výstavných klietok je ľahký a králici dokážu vrchom preliezť. Inštruktáž pre posudzovateľov by mohla byť aj pred posudzovaním, ušetrili by sa finančné prostriedky spojené s nocľahmi. Čo sa týka expozície králikov, táto bola organizačne zabezpečená najlepšie s doterajších CV. Mali sme z tejto výstavy zhotoviť propagačný fotografický materiál, ktorý mohol byť dobrou propagáciou v zahraničí.
5.Príprava EV zvierat v Nitre.
Ing.Supuka informoval, že sme dostali súhlas od MVDr.Schilleho, predsedu veterinárnej komisie EE,  že veterinárne podmienky, ktoré boli vydané pre EV v Lipsku sú akceptovateľné aj pre EV v Nitre.Súhlas bol odkonzultovaný s veterinárnou komisiou pri EÚ. Doposiaľ nám Regionálna veterinárna správa v Nitre nestanovila pre EV veterinárne podmienky aj napriek tomu, že sme priložili veterinárne podmienky z Lipska a CV zvierat v Prahe. Dúfame, že na Spolkovej výstave samcov králikov v Kasseli budú už veterinárne podmienky EV známe. Tu budeme mať k dispozícii propagačný stánok na EV,  ktorý nám nemecká strana poskytne zadarmo. Od nás žiadali len fotografie našich národných plemien králikov, ktoré sme im poslali. Urobia z toho veľkoplošné fotografie, ktorými vyzdobia celý stánok. Výstavy sa zúčastnia pp. Blaško, Mgr.Puci, MVDr.Supuka a Ing.Demeter ako tlmočník.
MVDr.Supuka – v Nemecku sú oceňovacie lístky na klietkach označené, že je králik už predaný,
rýchlejšie by bolo delegovať posudzovateľov e-mailami.
Ing.Supuka - finančne by sa mali podporiť vystavovatelia na CV zvierat v Prahe, CV zvierat v Nitre a malo by sa pamätať aj na vystavovateľov na EV, nakoľko výstavné poplatky sú vysoké. Zväz by mal venovať väčšiu pozornosť propagačnému materiálu, tento rok bude Generálne zasadnutie EE v Belgicku, mal by tam byť donesený nejaký propagačný materiál.
RNDr.Nipčová – Zväz nič nezanedbal a ŠV a PS v predstihu požiadal o stanovenie veterinárnych podmienok pre EV. Vrátil sa nám rozsiahly materiál veterinárnych predpisov a odkazov na zákony, v ktorom  majú aj samí veterinári problémy sa orientovať, avšak nič konkrétne. Vystavovateľom na CV zvierat v Prahe budú poukázané priamo na adresu výstavné poplatky vo výške 50%                   z prostriedkov Zväzu, vystavovateľom  na CV zvierat v Nitre budú finančné prostriedky poskytnuté na zverozdravotné opatrenia  z dotácie MP SR. Do úvahy bolo vystavenie zvierat na CV v Nitre brané aj pri udeľovaní dotácie chovateľským klubom na zachovanie genofondu z dotácie MP SR.  
Na EV budú vystavené aj morčatá, pokiaľ sa niektorý zástupca novovzniknutej ZO dobre vyzná v tomto odbore, bolo by dobré, aby sa zúčastňoval zasadnutí výstavného výboru a pomohol pri realizácii expozície morčiat.
Ing.Supuka – pomoc v tomto smere nám prisľúbili Česi. Požičajú nám výstavné klietky, garanta bude robiť český posudzovateľ p.Petr Tejml. Na EV sa môžu zatiaľ vystavovať iba zvieratá, ktoré spadajú pod EE, potkany sem nepatria. Na EV v Prahe však potkany určite boli vystavené. V Belgicku Ing.Supuka nanesie, či by EE nezobral do svojej pôsobnosti aj potkany. V niektorých štátoch je podobná situácia aj so škrečkami.
MUDr.Straka,CSc. - mal požiadavku, aby komisia vypracovala zoznam plemien a farebných variet králikov, ktorý bude slúžiť na tvorbu katalógu EV.
Ing.Supuka – toto môžeme spraviť až po prijatí prihlášok. Môžu sa vystavovať plemená, ktoré sú uvedené v Európskom vzorníku a aj plemená tzv. novinky, ktoré sú uznané v členských štátoch EE. Štandard takéhoto plemena sa musí dodať na výstavu v nemčine a plemeno musí byť posúdené.
Bude treba podať oficiálnu prihlášku SZCH do sekcie Cavia na najbližšom Generálnom zasadnutí EE, aby naši chovatelia morčiat mohli vystavovať na EV v Nitre. Tento problém nadnesieme už na zasadnutí Predsedníctva EE na Slovensku.  
Uznesenie č.2/1/2009 – ÚOK berie informáciu o príprave EV zvierat v Nitre na vedomie.
6.Plán činnosti a finančný rozpočet komisie na r.2009.
Návrh plánu činnosti a finančného rozpočtu predložila komisii RNDr.Nipčová.
Uznesenie č.3/1/2009 – ÚOK schválila predložený plán činnosti a finančný rozpočet v celkovej výške 160 000.-Sk. Od poriadania Celoslovenského aktívu chovateľov králikov v roku 2009 komisia upustila.
Ing.Supuka upozornil na veľku pomoc Ing.Demetera pri prekladoch a tlmočení a preto je nutné za toto mu priznať aj náležitú odmenu. Žiaden profesionálny tlmočník by nám takúto kvalitnú službu neurobil. Pomohol nám veľmi aj v Tatrách na medzinárodnom školení posudzovateľov králikov.
Blaško – stále má pohľadávku voči Zväzu, ktorý mu zostal dlžný sumu 7.000.-Sk v súvislosti s usporiadaním už spomenutého medzinárodného školenia. Pritom akcia bola vydarená, odborne na vysokej úrovni, ktorú uznalo aj zahraničie. Vďaka tejto akcii máme možnosť zadarmo na nemeckej výstave samcov v Kasseli propagovať našu činnosť, naše národné plemená a EV v Nitre. Do rozpočtu zväzu by sa mali dostať aj náklady na výrobu propagačného materiálu.
Uznesenie č.4/1/2009 – ukladá sa p. Blaškovi znova požiadať písomne PRR SZCH o preverenie vyúčtovania medzinárodného školenia posudzovateľov v Tatrách ÚKK.
Uznesenie č.5/1/2009 – komisia schválila účasť pp. Blašku, MVDr.Supuku, Mgr.Puciho a Ing.Demetera ako tlmočníka na Spolkovej výstave samcov králikov v Kasseli v dňoch 23. - 24.1.2009. Účastníkom budú hradené diéty a Ing.Demeterovi aj odmena za tlmočenie z rozpočtu komisie.
p.Homolová, zástupkyňa ZO SZCH drobných hlodavcov v Martine požiadala o nákup výstavných klietok pre laboratórne potkany, nakoľko Zväz v súčasnosti nemá vhodné klietky na vystavovanie tohto druhu zvierat.  Ide o klietky o rozmeroch 55 x 39 x 27 cm v počte 30 kusov. Náklady na ich výrobu by boli najviac 15.000.-Sk. V tomto roku by chcela ZO usporiadať propagačnú výstavu.
Ing.Supuka – najlepšou propagáciou tohto odboru by bola expozícia drobných hlodavcov pri CV zvierat a pred EV aj propagačná výstava.
Uznesenie č.6/1/2009- ÚOK schvaľuje výrobu výstavných klietok pre potkany v počte 30 kusov o rozmeroch 55 x 39 x 27 cm za účelom rozbehnutia výstavníckej činnosti drobných hlodavcov na Slovensku. 
Ing.Mikulínová informovala o založení novej ZO SZCH chovateľov morčiat so sídlom v Banskej Bystrici. Registráciou a vydávaním rodokmeňov pre morčatá bude poverený 1 člen ZO, chovatelia si nebudú vystavovať rodokmene sami. Členovia si schválili Chovateľský a Registračný poriadok a tlačivá -  Evidenčný list, Hlásenie o vrhu, Výpis predkov - /vedie si chovateľ sám/ a Preukaz o pôvode. Tieto dokumenty predložila Ing.Mikulínová na schválenie komisii. Základná organizácia bude patriť pod OV SZCH Banská Bystrica.
Uznesenie č.7/1/2009 – ÚOK zobrala na vedomie vytvorenie špecializovanej ZO SZCH drobných hlodavcov – morčatá so sídlom v Banskej Bystrici a schválila všetky predložené dokumenty a tlačivá predložené Ing.Mikulínovou, predsedníčkou tejto ZO.
7.Vyhodnotenie záverečných skúšok adeptov na posudzovateľov králikov.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Skúšky sa uskutočnili pri príležitosti XII.CV zvierat v Nitre. Pozostávali z písomného testu a ústnych skúšok. Adepti, ktorí vyhoveli písomnému testu mohli pristúpiť k praktickej  skúške. Skúškam vyhoveli 4 adepti, MUDr.Rácz Gabriel, MVDr.Supuka Peter, Petrík Ján, Vozík Ján ml. Ostatní adepti si musia ešte doplniť teoretické vedomosti, aby mohli pristúpiť k záverečným skúškam. Skúšok sa zúčastnili ešte pp. Ing.Dubec, Mráz, Aszódi a Kováč, ktorí neuspeli. Ďalší termín záverečných skúšok určí komisia.
Uznesenie č.8/1/2009 – ÚOK zobrala na vedomie správu o záverečných skúškach adeptov na posudzovateľov králikov. Na základe vyhodnotenia týchto skúšok schválila za nových posudzovateľov pp. MUDr.Rácza Gabriela, Októbrova 31, 929 01 Dunajská Streda, Jána Vozíka ml., Lehotská 443/119, 972 71 Nováky, Jána Petríka, Dlhá 88, 094 13 Dlhé Klčovo
a MVDr.Petra Supuku, Vyšný Žipov 72, 094 33 Vranov nad Topľou. Ukladá sa tajomníčke komisie vyhotoviť pre uvedených posudzovateľov preukazy a zabezpečiť výrobu pečiatok.
 
8.Uznanie nových farebných rázov plemien Liptovský lysko a Anglický strakáč.
Informáciu podal predseda zboru posudzovateľov p.Blaško. Uznávanie prebehlo pri príležitosti XII.CV zvierat v Nitre. Pán Blaško podrobne vyhodnotil kvalitu vystavených zvierat a doporučil nové farebné rázy uznať. Podmienky uvedené vo Vzorníku boli splnené. Nové farebné rázy sú obohatením slovenských výstav a Vzorníka, treba šľachtiteľom za ich prácu poďakovať.
Uznesenie č.9/1/2009 – ÚOK uznala nový farebný ráz plemien:
  • Liptovský lysko modrodivý, šľachtiteľom je p. Jozef Červeň, bytom Vitálišovce 362, 031 04 Lipt.Mikuláš
  • Anglický strakáč perlový, šľachtiteľom je p. Martin Kubík, Janka Jesenského 31, 934 01 Levice.
9.Príprava Vzorníka plemien králikov.
Informáciu podal Ing. Supuka. Vzorník sa začal pripravovať urýchleným spôsobom z dôvodu, že SCPV v Nitre má nádej, že získa grand na vzdelávaciu činnosť v drobnochove. Jednou z možností bolo prefinancovanie učebných pomôcok. Keďže už na sklade máme iba 20 kusov starého Vzorníka a blíži sa EV na Slovensku, dospeli sme k záveru, že v novom Vzorníku prerobíme bodovaciu stupnicu na 7 pozícií ako je to vo väčšine krajín a v Európskom štandarde. U jednotlivých plemien by bolo dobré doplniť odkiaľ plemeno pochádza a kedy približne vzniklo, tam kde je to možné. Túto históriu pozháňal MVDr.Supuka. Na školení v Banskej Bystrici v r.2008 sme vyzvali všetky chovateľské kluby a posudzovateľov, že majú možnosť vzniesť písomné požiadavky na zmeny a pripomienky súčasného Vzorníka. Prakticky reagoval iba člen ÚOK p.Adamec. Na základe dohody s Doc.RNDr.Rafayom,CSc. by sa mal nový Vzorník vydať v druhom kvartáli r.2009. Technické veci ešte nie sú celkom doriešené. Návrh Vzorníka  pripravil MVDr. Supuka a bol zaslaný 4 členom komisie na pripomienkovanie. Vzhľadom na krátkosť času bolo ťažké materiál dokonale preštudovať. Budeme mať ešte trocha času na to, aby sa všetky nedostatky formálne, obsahové a gramatické vychytali, aby bol nový Vzorník kvalitnou reprezentáciou slovenského králikárstva.
Keby chcel Zväz takýto vzorník vydať, potreboval by na to nemalé finančné prostriedky. Bude znova tlačený vo forme karisbloku, aby sa doňho mohli ľahko vkladať nové veci. Každá strana bude na spodu datovaná. Štandard musí viesť našich chovateľov k tomu, aby boli naše králiky čo najúspešnejšie aj v európskom meradle. Predseda králikárskej sekcie EE p.Plummans si dal za úlohu presadiť, aby sa vo všetkých členských štátoch používal na výstavách Európsky vzorník. Toto je absolútne nereálne, lebo tento je kompromis rôznych smerov šľachtenia v Európe.
Sika – pripomenul, že v praxi sa veľakrát používajú skratky plemien králikov, ktoré nikto nevie identifikovať o aké plemeno ide.
Ing.Supuka – skratky budú dané do nového Vzorníka plemien králikov. Čo sa týka fotografií, niečo máme my, niečo nám poskytne český Chovatel, oslovili sme EE, Švajčiarsky zväz a Nemecký zväz, aby sme mohli použiť niektoré fotografie z ich vzorníkov. Obálka bude podobná, ako obal CD v Tatrách – budú tam hlavy všetkých národných plemien králikov. Ešte nemáme doriešené perokresby, ktoré by bolo treba prekresliť.
Ing.Michalík – cez projekty na rozvoj vidieka je možnosť v rámci vzdelávania potrebnú literatúru vydať a náklady v plnej výške môžu byť hradené z prostriedkov na to plánovaných.
Čo sa týka organizovaného chovu drobných hlodavcov u nás, tento je na Slovensku ešte len v plienkach. Ing.Demeter bude za všetky prekladateľské služby, telefonáty vyplatený z prostriedkov EV. Pokiaľ si však uplatní nárok, tak sa to bude rešpektovať. Posledný e-mail od riaditeľa  ŠVS  
máme v tom zmysle, že veterinárne podmienky budú také isté ako v Lipsku. S týmto pôjdeme na Regionálnu veterinárnu správu v Nitre. Rozpočet EV bude prepracovaný a upresnený.    
Uznesenie č.10/1/2009 – ÚOK zobrala správu o príprave nového Vzorníka plemien králikov na vedomie a na zasadnutí pripravený materiál pripomienkovala. Jednotliví členovia komisie materiál ešte dôkladne preštudujú a svoje pripomienky k nemu zašlú na adresu MVDr.Supuku.
Ing.Adamec navrhol, aby autorom nového Vzorníka plemien králikov bol MVDr.Peter Supuka, nakoľko celý materiál spracoval do novej podoby.
Uznesenie č.11/1/2009 – komisia je toho názoru, že autorom by mal byť MVDr.Peter Supuka a ÚOK, nakoľko ak komisia má na tvorbe vzorníka svoj podiel.
10.Diskusia, rôzne.
Uznesenie č.12/1/2009 – ÚOK schválila regeneračné chovy králikov nasledovným chovateľom:
  • pp. Ing.Milošovi Supukovi a MVDr.Supukovi na plemeno:
Slovenský sivomodrý rex cez plemená Kastorex v jednej rodine a Viedenský modrý králik v druhej rodine
Holíčsky modrý za pomoci Marburský v jednej rodine a Viedenský modrý králik v druhej
rodine
    Zdrobnelý slovenský sivomodrý rex pomocou plemien Zdrobnelý modrý rex a Zdrobnelý  
Kastorex
Zdrobnelý slovenský pastelový rex za pomoci plemien Zdrobnelý oranžový rex a Zdrobnelý
slovenský sivomodrý rex
Slovenský pastelový rex pomocou Oranžový rex a Slovenský sivomodrý rex
Zemplínsky rex pomocou plemien Oranžový rex a Zemplínsky pastelový králik
Garantom chovu bude p.Štefan Adamec, člen ÚOK.
  • p.Štefanovi Adamcovi, Čsl. Partizánov 256/34, 972 26 Nitr. Rudno na plemeno Slovenský
pastelový rex za pomoci plemien Oranžový rex a Slovenský sivomodrý rex. Garantom chovu bude Ing.Miloš Supuka, Vyšný Žipov 72, 094 33 Vranov nad Topľou.
  • p. Dušanovi Lukáčovi, Pod vŕškami 443, 951 85 Skýcov na plemeno Zdrobnelý rex biely červenooký za pomoci plemien Zdrobnelý kastorex a Hermelín biely červenooký. Garantom chovu bude p.Haspra Pavol, Partizánska 33, 951 93 Topoľčianky
  • Jánovi Vinterovi, Školská 513/49, 013 24 Strečno na plemeno Angora s ruskou kresbou za pomoci plemien Angora biela červenooká, Kalifornský čierny, Ruský čierny, Kuní čierny. Garantom chovu bude p.Julian Sika, 913 06 Trenč. Bohuslavice 223.
Uznesenie č.13/1/2009 - ÚOK schválila výskumné chovy králikov nasledovným chovateľom:
  • Imrichovi Adamovi, 072 05 Bracovce 271 na plemeno Zdrobnelý zemplínsky králik za pomoci Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude Ing.Miloš Supuka.
  • Bartolomejovi Venceľovi, 093 02 Hencovce 1894 na plemeno Zdrobnelý zemplínsky králik
pomocou plemien Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude p.Imrich Adam.
  • Jánovi Matišinovi, Zemplínska široká 114, 072 13 Palín na plemeno Zdrobnelý zemplínsky
králik za pomoci plemien Zdrobnelý modrý, Zdrobnelý červený a Zdrobnelý rex oranžový. Garantom chovu bude p.Imrich Adam.
  • MUDr.Gabrielovi Ráczovi, Októbrova 31, 929 01 Dunajská Streda na plemeno Holandský modro činčilový. Ako východiskové farebné rázy prichádzajú do úvahy Hoči, Hope, Hom, Hodiv, Hožel. Garantom chovu bude p.Julian Sika.
       
ÚOK prerokovala žiadosť p.Štefana Forbergera, bytom Sama Chalupku 15, 052 01 Spišská Nová Ves o poukázanie dotácie na zachovanie genofondu králikov priamo do rúk majiteľom P, K a R chovov.
RNDr.Nipčová – pán Forberger bude mať svoju žiadosť vybavenú kladne, nakoľko KCH KANINO ho neeviduje ako člena. Členovia ostatných chovateľských klubov zatiaľ nesignalizovali v tomto smere žiadne problémy.
Ing.Supuka informoval, že okrem nás a Čechov majú mladí chovatelia v zahraničí samostatnú registráciu. Videli sme to na EV mladých chovateľov.
Uznesenie č.14/1/2009 – komisia rozhodla, že od 1.1.2009 sa budú králiky  mladých chovateľov tetovať do ľavej ušnice aj písmenom J. Nakoľko ani jeden z typov klieští používaných na Slovensku neobsahuje písmeno „J“ komisia ponúka v tomto smere pomoc formou hromadnej objednávky u jedného výrobcu.
Pán Adam upozornil komisiu, aby uvažovala so zmenou predsedu ÚOK už na najbližšom zasadnutí,  nakoľko posledné 2 roky má zdravotné problémy.
11.Záver.
Predseda ÚOK p.Adam poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
 
Zapísala: RNDr.Nipčová