OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.04.2014 15:49:47 

Klub chovateľov holandských a hototských králi

Registrácia králikov
Registrácia a tetovanie králikov
Registračné značky sa všetkým králikom tetujú podľa tejto predlohy:
 
 
1.1 Registrácia a tetovanie králikov v SR

Racionálnu a efektívnu šľachtiteľskú prácu zameranú na stanovený šľachtiteľský cieľ možno realizovať len prostredníctvom jednoznačnej a účelnej evidencie zvierat v slede generácii.
V organizovanom chove králikov je táto podmienka splnená uplatňovaním smerníc pre registráciu a predpísané tetovanie. Presné pokyny, podmienky a povinnosti chovateľov a funkcionárov na všetkých organizačných stupňov zväzu sú stanovené platným registračným poriadkom.
1.1.1 Registrácia a tetovanie králikov u dospelých chovateľov
Ľavá ušnica králika:
- v ľavej ušnici králika je vždy značka "S" označujúca, že zviera sa narodilo v chove chovateľa organizovaného v SZCH a na území Slovenskej republiky. Za touto značkou je číslicami uvedený mesiac narodenia a pomlčkou oddelená posledná číslica vyjadrujúca poslednú číslicu letopočtu, v ktorom sa králik narodil. Napríklad S 2-9, že králik je narodený v mesiaci február roku 2009.
 Pravá ušnica králika:
- je tetovanie rozdielne podľa druhu chovu. Na území Slovenskej republiky sa organizovaný chov králikov realizuje v jednom z viacerých spôsobov chovu. S tým je tiež spojený spôsob registrácie.
Okresná registrácia:
- je základným stupňom registrácie. V nej sú zaregistrované králiky chovateľa, ktorý nie je členom chovateľského klubu a nie je ani majiteľom niektorého z kontrolovaných alebo výskumných chovov. V tomto prípade sa vpichuje do pravej ušnice číslo okresu, v ktorého obvode je sídlo základnej organizácie chovateľa; po čísle okresu nasleduje ešte poradové číslo králika daného plemena alebo farebného rázu v okresnej evidencii v kalendárnom roku narodenia mláďaťa. Napr. 68-11 znamená, že králik je registrovaný v okrese Vranov nad Topľou a je jedenástym v poradí svojho plemena alebo farebného rázu v okrese. Ak je plemeno, ktoré chovateľ chová organizovane v chovateľskom klube, odporúča sa chovateľovi byť takéhoto klubu súčasťou. Kluby sa radia vo svojej činnosti organizačným poriadkom chovateľských klubov, vydaným ústredným organom Slovenského zväzu chovateľov.
Klubová registrácia:- v pravej ušnici králika je vpich značky klubovej príslušnosti S a potom poradové číslo králika daného plemena klubovej registrácie v kalendárnom roku narodenia mláďaťa. Napr. S-125 znamená, že králik je registrovaný v chovateľskom klube a je 125. v poradí svojho klubu v roku vyznačenom v ľavom uchu.
Líniová registrácia:- organizačné vyspelejšie kluby zaviedli tento typ registrácie, ktorá znamená, že cele potomstvo má vo svojom tetovaní v pravej ušnici číslo línie po otcovi. Teda v pravej ušnici je písmeno S, za ním číslo línie a potom poradové číslo v danej línii. V prvej desiatke zapísaných králikov sa poradové číslo doplní nulou. Konkrétne tetovanie S-0709 znamená, že králik je registrovaný v chovateľskom klube, patrí do línie 7 a je registrovaný ako deviaty v tejto línii v danom roku. S-2255 znamená, že králik je tiež registrovaný v chovateľskom klube, patri do 22. línie a je registrovaný ako 55.
Plemenné a kmeňové chovy:- ďalším stupňom chovateľskej vyspelosti sú kontrolovane chovy dvoch stupňov, pričom v nižšom stupni sú zaradené plemenné chovy a vo vyššom kmeňové chovy. Založenie a prevádzka týchto dvoch chovov sa riadi smernicami pre kontrolovane chovy, vydanými ÚOKK Slovenského zväzu chovateľov. Majitelia plemenných a kmeňových chovov registrujú králiky buď klubovo alebo ústredne podľa toho, čí je pre plemeno zriadený klub. Mláďaťa králikov z plemenách chovov majú v pravej ušnici písmeno P a poradové číslo králika daného plemena buď klubovej alebo ústrednej registrácie. Poradovým číslom registrácie sa rozumie číslo v kalendárnom roku narodenia mláďaťa. Napr. P-26 znamená, že králik bol registrovaný klubovo alebo ústredne, pochádza z plemenného chovu a je 26. v poradí svojho plemena v roku vyznačenom v ľavej ušnici. Mlade králiky majiteľov kmeňových chovov majú v pravej ušnici písmeno K a poradové číslo králika daného plemena buď klubovej alebo ústrednej registrácií. Poradovým číslom registrácie sa rozumie číslo v kalendárnom roku narodenia mláďaťa. Napr. K-34 znamená, že králik je registrovaný klubovo alebo ústredne, pochádza z kmeňového chovu a je 34. v poradí svojho plemena v roku vyznačenom v ľavej sanici. Pokiaľ sú majitelia plemenných a kmeňových chovov členmi klubov, ktoré používajú líniovú plemenitbu, používajú rovnaký spôsob líniovej registrácie ako ostatný členovia klubu s tým rozdielom, že písmeno S v pravej ušnici je nahradene písmenom P alebo K. Chovatelia, ktorým ÚOKK SZCH  povolila výskumný chov alebo regeneračný chov pre šľachtenie nových plemien čí farebných rázov alebo pre regeneráciu už uznaných plemien čí farebných rázov, registrujú svoje chovy ústredne alebo cez klub. V pravej ušnici je poradové číslo králika výskumného chovu a po čísle nasleduje P. napr. 16-P znamená, že králik je registrovaný ústredne alebo cez klub, pochádza z výskumného chovu daného charakteru v roku vyznačenom v ľavej ušnici. Pri  akejkoľvek registračnej agende je potrebne používať správne skratky plemien a farebných rázov, ktoré sú uvedení v štandardoch.
1.1.2 Registrácia a tetovanie králikov mladých chovateľov
Tento novy spôsob označovania králikov mladých chovateľov sa zavádza z dôvodu ľahšieho a jednoznačnejšieho rozpoznania a identifikácie čí ide o králika z chovu mladého alebo dospelého chovateľa. Spôsoby označovania ako aj registrácie sú rovnaké, ako u dospelých chovateľov s tým rozdielom, že do ľavej ušnice sa pridáva písmeno » J « ; » SJ-9 « čo znamená, že králik je z chovu mladého chovateľa organizovaného v SZCH, jeho králik sa narodil v druhom mesiaci a v roku končiacom na 9 (napr.2009).
Tento nový spôsob tetovania králikov mladých chovateľov sa povinne zavádza od 1.1.2010.Kralik z chovu mladého chovateľa môže byt súčasťou kolekcie (Mala rodina a Veľká rodina u dospelého chovateľa a naopak, králik z chovu dospelého chovateľa môže byt súčasťou kolekcie (Mala rodina a Veľká rodina) mladého chovateľa.
 
10.01.2010 -
 K 15.10.2010 je registrovaných 76 ks králikov v eámci klubu.
 
 Vyhodnotenie registrácie členov klubu Ho - Hb - ZHb za rok 2009.
/k 15.10.2009 - spracoval registrátor klubu/
 
Holandský
Hototský biely
spolu
ks
 
č
m
div
mad
žl
hav
jap
mar
či
žel
kor
Hb
ZHb
Helík Ján
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helíková T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hricišinová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kramár
3/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8
Kusenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rácz G. MUDr
18
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21
Sika Julian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 12
Dubec Jar. ing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aszódi Joz.
 
 
8
 
 
 
8
 
 
 
 
 
5
 21
Aszódi Vik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvíra Ján, ing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šeban Ján
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulka Mir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holba Vlad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelenka E.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S p o l u
 21/5
 
11 
 
 
 
 8
 
 
 
 
 
 17
 62
Lomeno vo farebnom ráze značí počet ks registrovaných v "plemennom chove". Napr.: 3/5 t.j. 3ks S-chov a 5ks P-chov.
Plemenný chov na Hoč má uznaní pr. Kramár Štefan na rok 2009-2010.
Výskumný chov na Hoči modrá pr. MUDr. Rácz Gabriel. /výskumné chovy sa registrujú u ústredného registrátora/ .
xx
Vyhodnotenie registrácie členov klubu Ho - Hb - ZHb za rok 2008.
 
 
Holandský
Hototský biely
spolu
ks
 
č
m
div
mad
žl
hav
jap
mar
či
žel
kor
Hb
ZHb
Helík Ján
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helíková T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hricišinová
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
Kramár
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
Kusenda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rácz G. MUDr
11
 
5
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
20
Sika Julian
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
10
Dubec Jar. ing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aszódi Joz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aszódi Vik.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvíra Ján, ing.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šeban Ján
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulka Mir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holba Vlad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Štefek Pav.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S p o l u
28
 
5
 
 
2
 
 
3
1
 
 
10
49